drivna och motiverade medarbetare.

Inom ramen för vår tjänst prestationsutveckling gör vi människor medvetna om sitt beteende, sina kompetenser och förmågor i förhållande till företagets behov. Utifrån vad de drivs av och vad som motiverar dem sätter vi upp realistiska eftersträvansvärda mål. Vi coachar människor att förändra sitt beteende, men även att ställa relevanta krav på chefer och kollegor. En stor del av arbetet går ut på att få människor att förstå hur de påverkas av sin omgivning, och hur omgivningen påverkas av dem.

tydliga mål och konkreta verktyg

Det finns ett tydligt samband mellan arbetsrelaterad mognad och förmåga att leverera resultat, kvalitet och välmående. Det handlar bland annat om att arbeta med tydliga mål, effektiva strukturer och välfungerande relationer. Randstad RiseSmart har konkreta verktyg för prestationsutveckling – för ökad insikt, mognad och effektivitet på både individ- och gruppnivå. Vårt arbetssätt baserar sig på bland annat Susan A Wheelans forskning om högeffektiva team och hennes modell, IMGD. Vi använder oss av GDQ och IT-stöd i form av Teambook®.

utveckling innebär förändring

Arbetet med prestationsutveckling leder ofta till slutsatsen att något behöver förändras. På organisationens eller individens initiativ. Det kan handla om behov av kompetensutveckling, omstrukturering av arbetsgrupper eller att en medarbetare tar beslut om att lämna organisationen för att hitta sin rätta miljö någon annanstans. Men det kan också handla om att insatsen lockat din allra bästa medarbetare att stanna och känna att det finns utrymme att växa. Eller att ni fått ett högre ledarskapsindex. Vi kan hjälpa er på individnivå genom individuellt förändringsstöd eller chefsstöd samt på organisationsnivå genom teamutveckling.

individuellt förändringsstöd.

program på individnivå

Goda prestationer uppstår när det är balans mellan individens och företagets behov och resurser. De allra flesta medarbetarna vill göra ett bra jobb. Att meddela att en medarbetares arbetsprestation behöver förbättras kan vara svårt.

Orsakerna till att en medarbetare inte presterar som förväntat kan vara flera och beror sällan enbart den enskilda medarbetaren. I tjänsten individuellt förändringsstöd är det därför viktigt att vi sätter tydliga mål inför coachsamtalen för såväl medarbetare som chef.

att bli sedd och motiverad

Medarbetaren får stöd att se nya perspektiv i sin arbetssituation och att hitta motivation och ny energi. I samtalen ser vi till helheten och för att nå ett hållbart resultat behöver vi se till både effektivitet, kvalitet och välmående hos individen. Stort fokus läggs på att medvetandegöra beteenden och att ställa den egna kompetensen och förmågan i förhållande till krav och behov.

tydliga förväntningar

Randstad RiseSmart coachar både chef och medarbetare att se och förstå respektive parts förutsättningar och att hitta bra samarbetsformer.

Chefen får reflektera över sitt sätt att leda och hur det uppfattas. Fokus ligger i första hand på kommunikation av mål och förväntningar, men även på hur man aktivt coachar sina medarbetare till högre motivation och prestation.

teamutveckling.

program på organisationsnivå

Forskning visar att gruppers mognad spelar stor roll för deras arbetsresultat*. Mogna grupper som arbetar med tydliga mål, effektiva strukturer, ett starkt utvecklingsklimat och har goda relationer inom gruppen når betydligt högre resultat.

Randstad RiseSmart stödjer teamet att utvecklas till ett moget team som gör skillnad för företaget.

låt oss hjälpa er till ökad effektivitet

Randstad RiseSmarts teamutvecklingsprogram utgår från Susan A Wheelans forskning och hennes modell IMGD. Vi använder verktyget GDQ för att mäta gruppers mognad och webplattformen Teambook® för att jobba med just ditt teams utveckling. Det innebär att vi utbildar, processleder, tränar och ger belöning under sex månader.

* Doktor Susan A Wheelans studier visar att team presterar 20 % bättre än omogna grupper och har sammanfattat sina resultat i en utvecklingsmodell, IMGD, Integrated Model for Group Development.

chefsstöd

ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling med Randstad RiseSmart vänder sig till chefer som behöver stöd i sin individuella situation. Det kan t.ex. handla om att hantera och genomföra en större förändring eller stöttning i att utveckla det egna ledarskapet. Syftet med coachningen är att ge chefen ökad kunskap i ledarskap och/eller förändringsprocesser, perspektiv på sin arbetssituation och verktyg för att bli en bättre ledare.

Exempel på frågor som kan lyftas:

  • Att vara ny som chef
  • Hantering av omställning och förändring
  • Få hjälp att sortera tankar och bolla individärenden
  • Hantering av medarbetare som har problem
  • Prioritering i stressiga perioder
  • Hur jag kan utveckla mina medarbetare
  • Vad behövs just nu i mitt ledarskap
  • Hantering av andra specifika utmaningar

utbildningar och seminarier.

prata med en expert.

vi berättar gärna hur vi kan hjälpa din organisation och dina medarbetare.

kontakta oss